Projekt JiKuBuch (variace na KorejsBuch)Proč je to?

Jméno mé je Jiří Kub, dále (a všude na webu pak JiKu) a vyrůstal jsem od nejútlejšího dětství na kůru u sv. Markéty v Břevnově, kde působila první i druhá předchozí generace i oba moji kmotři. A tedy odkojen chrámovou hudbou a zpěvem figurálním i chorálním.

Možná i díky tomu, díky se setkáním s charismatickým prof. Venhodou i jeho chorání knihou, díky dlouholeté spolupráci s prof. Kindlerem v souboru Musica poetica, díky působení jako regenschori a vedoucí scholy pod P. Jiljím Dubským a P. Miroslavem Vágnerem u sv. Jiljí, díky několikaletému působení jako sekretář liturgické komise pražsko-plzeňské a naposled (naposled pouze časově časové!) působení jako kantor v maltézském řádovém kostele pod vedením P. Filipa Suchána) zaujal jsem nepříliš častý, ba spíše ojedinělý liturgický názor.

Ideálem se pro mě stala obnovená liturgie podle konstituce Sacrosanctum consilium ve znění pozdějších předpisů, ovšem zpívaná, v latině, za užití gregoriánského chorálu a s aktivní účastí lidu pokud možno na všech zpívaných částech jemu dostupných.

Mezi ty aktivity příslušné lidu patří kromě odpovědí v mešním dialogu jistě i ordinarium, z proměnných částí pak zejména responsoriální žalm po prvním čtení (a praxe ukázala, že i iubilus Alleluia, pokud jej mají v notách před sebou).

Již drahně let po hudební a dramaturgické stránce zajišťuji takovou formu liturgie, někdy častěji, jindy jen jednou měsíčně (jak je třeba) a připravuji pro lid „lístečky“ s notovaným obsahem toho, co je lidu ke zpěvu určeno, s latinskými texty toho, co je určeno schole a s překlady obého do češtiny.

S responsoriálními žalmy však bylo několik problémů:

Proto jsem se již před lety pustil do sestavování latinských responsoriálních žalmů sám. Během let se nastřádaly pro mnoho příležitostí, tedy jsem se rozhodl je dokompletovat pro všechny neděle a svátky a zveřejnit pro ty, kteří trpí stejnou liturgickou libůstkou jako já a jejich duchovní správce jim to trpí. Zde předkládám výsledek svého snažení.

Co je to?

Resposoriální žalmy zde uváděné:
  1. Mají výběr veršů podle lekcionáře s nečetnými odchylkami (např. přehození dvou veršů pro lepší návaznost odpovědi). Překlad je Neovulgata.
  2. Hudební formu (mody a vzorce) mají převzatou z Graduale simplex.
  3. Responsa, která nebyla dohledána v Graduale simplex (tedy drtivá většina zde použitých), jsou po stránce výběru a napasování na nějakou typizovanou melodii dílem JiKu. Ve většině veršů fungují opravdu jako odpovědi, jako něco, co logicky navazuje na (téměř) všechny verše lekcionářového výběru.
  4. Jako celek nemá tato kolekce církevní schválení, s tím si každý potenciální uživatel musí poradit podle konkrétní situace.
  5. Grafická podoba (2 strany A5, první latinská, druhá český překlad) bez nadpisů a liturgické příležitosti v PDF je určena primárně k začlenění do nějaké uživatelovy vlastní brožurky či letáčku.
  6. České texty nejsou často oficiální liturgické texty. Jsou proto jen informativní a rozhodně nejsou určeny pro přednes při bohoslužbě. Každý si je může nahradit překladem podle svého gusta.
  7. Uváděné žalmy dosud neprošly korekturou, lze očekávat drobné chybky a četné překlepy.
  8. Zpěvy po jednotlivých čteních na Velikonoční vigilii nejsou zahrnuty. Když už je příležitost slavit jí chorálně a v latině, byla by věčná škoda neužít příslušné zpěvy z Graduale romanum (triplex).

Tady je to!

Názvy souborů PDF s jednotlivými resp. žalmy působí nesystematicky. Jsou však shodné se stejnými žalmy v Korejsbuchu online.

Tabulky obsahují responsoriální žalmy (a kantika) pro všechny neděle, slavnosti a některé svátky). Protože některé z „nedělních“ žalmů jsou předepsány i pro některé ferie a jiné příležitosti, jsou i tyto v tabulkách uvedeny.

Tabulka žalmů seřazených podle čísla žalmu

Tabulka žalmů seřazených podle liturgického roku

Tabulka žalmů seřazených podle jednotlivých vzorců a odpovědí.

Závěrem:

Budu vděčný za upozornění na chyby.

Budu potěšen, když někdo něco z této sbírky někdy někde nějak použije.

Budu přímo nadšen, když mi o takovém užití dá vědět.